....

Bylo nebylo

… jedno velké přátelství, záhadné tajemství a napínavé dobrodružství. A to přátelství bylo odjakživa zpečetěno uzlem, pevným jako skála. Takovým uzlem, aby člověk nezapomněl. Tajemství bylo záhadné svou nejednoznačností a vědomím, že bude odhaleno jen tomu, kdo si to zaslouží. A každá spletitost a mnohovrstevnatost v sobě skrývá příslib napínavého dobrodružství.


Tak jako snad každá pohádka je i nejnovější kolekce FW2019 Bylo nebylo postavena na těchto třech prvcích, které jsou abstraktně přeneseny do střihů jednotlivých modelů. Každému pohádkovému prvku je přiřčen konkrétní symbol či princip. Přátelství je pevně spojeno uzlem, tajemstvím jsou opředeny modely, pro něž je typická nejednoznačnost a záhadnost, dobrodružství charakterizují principy vrstvení a proplétání.


A i tato pohádka budoucnosti je věru barevná, neboť je oděna do RGB hávu. Tvoří jej tři základní barevné světy – tóny červené, zelené a modré, přecházejíce až do tonů bílé a černé. Futuristicky laděná pohádková kolekce Bylo nebylo pracuje s pestřejší paletou barev, střihově je již tradičně minimalistická a důsledně čistá. Modely jsou tvarově výrazné, členité a elegantní, zároveň skrývají vtip a překvapení, nikoli však prvoplánově.

Při volbě materiálů byl kladen důraz na spolupráci s evropskými firmami, které dbají na udržitelnost a volí postupy šetrné vůči životnímu prostředí.

..

Once upon a time

… there was one great friendship, mysterious secret and thrilling adventure. That friendship has always been sealed with a knot. A knot as solid as a rock. A knot to make you remember. The secret is so mysterious that it would only be revealed to those who deserve it. And every intricacy and multiple layering holds the promise of a thrilling adventure.

Like perhaps every fairy tale, the latest collection FW2019 was built on these three elements, which are abstractly transferred into the cuts of the individual models. Each fairy-tale element is assigned with a specific symbol or a principle. Friendship is firmly tied by a knot, secret is hidden in the models characterised by their ambiguity and mystery, adventure is based on the principles of layering and entangling.

And even this fairy tale of the future is colourful, because it is dressed in the RGB robe. It consists of three basic colour worlds - tones of red, green and blue, transcending into the tones of white and black. This futuristic fairy-tale collection is working with a more varied colour palette, the style of the cuts however, is traditionally kept minimalist and clean. The models are distinctive in shape, smart and elegant, but at the same time they throw you of guard with their wit and charm hidden in the details.

When choosing materials, emphasis was placed on cooperation with European companies specifying on sustainable and environmentally friendly production.

....

.

 CZ
EN